Ook heArtikel 1: definities
Onderneming:  De onderneming ‘Mind the Body’ of een door hen aan te wijzen derde.
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.
Trainings- en of  coachingssessie:   De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training. Dit kunnen 1 op 1 of groepsbijeenkomsten zijn.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ‘Mind the Body’ en Klant.
 
Artikel 3: Mind the Body
Onderneming:  Mind the Body         

Kvk nummer: 66829879

BTW nummer: NL002241822B63
Adres:                            Johan van Hasseltweg 4D, 1022 WV, Amsterdam
Bankrekening:               NL66INGB0007192255
Website/email:              www.mindthebody.life | Gerben@mindthebody.life 
Artikel 4: De overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Onderneming en Klant.
2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
4. Het is onderneming toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.
6. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden een maand voor de einddatum.

ARTIKEL 5: EXTRA WERK, BETALINGEN EN ANNULERINGEN

 1. Bij incompany trainingen wordt extra werk na overleg tussen de Opdrachtgever en Mind the Body schriftelijk bevestigd.
 2. Bij opdracht en na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever wordt 100% van de begrote investeringskosten gefactureerd door Mind the Body.
 3. De betalingstermijn is maximaal 14 dagen. Bij overschrijding van de vervaldatum is Mind the Body gerechtigd de wettelijke rente in rekening brengen.
 4. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk (brief, e-mail, sms, Whatsapp) te gebeuren. Bij annulering door de Opdrachtgever tussen twee maanden en zes weken voor aanvang van de training is zij 50% van het overeengekomen factuurbedrag verschuldigd aan Mind the Body. Bij annulering door de Opdrachtgever binnen zes weken voor aanvang van het programma is zij 100% van het overeengekomen factuurbedrag verschuldigd aan Mind the Body.
  LET OP: het verzetten van een trainingsdatum wordt gezien als annulering. Mind the Body heeft het recht 100% van de offerte te factureren.
 5. Wanneer de Opdrachtnemer een training annuleert wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe trainingsdatum vastgesteld, zulks in overeenstemming met de Opdrachtgever en in ieder geval binnen de termijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop het contract is getekend. Hiervoor zullen gelijkmatige tarieven worden gerekend als bij de geannuleerde offerte.
 6. Een Trainee kan wegens onvoorziene omstandigheden – ziekte, overlijden, scheiding, verlies van baan -mogelijk niet deelnemen aan de training. De Trainee heeft dan de keuze om te annuleren tegen bijkomende kosten of om een training in te halen op een later tijdstip. Inhalen kan binnen 12 maanden voor zover dat gezien het aantal trainingen dat gegeven wordt, mogelijk is. Alle bijkomende gemaakte kosten gemaakt door de Trainee en de organisatie die niet in de fee voor de training zijn verwerkt, kunnen niet op de Opdrachtnemer worden verhaald. 
 7. Bij gebruikmaking van de inhaalmogelijkheid geldt een maximale groepsgrote van 16 Trainees. Wordt door toevoeging van een extra Trainee de groep groter dan 16 Trainees dan wordt aan de inhalende Trainee een nieuwe trainingsdatum voorgesteld. Valt die datum later dan 12 maanden gerekend vanaf de originele trainingsdatum dan kan de fee worden gerestitueerd op basis van een creditfactuur, tegen finale kwijting.  
 8. De Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een training te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de training zonder kosten te annuleren. De Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de fee voor de geannuleerde training, op basis van een creditfactuur tegen finale kwijting.
 9. De Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden training te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de fee voor de geannuleerde training, op basis van een creditfactuur tegen finale kwijting.
 1. Indien de Opdrachtgever of de Trainee na aanvang van de training de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever of Trainee betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de training de overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van de Opdrachtnemer per direct opeisbaar.
 1. Indien de Opdrachtgever dan wel de Trainee fysiek verschijnt op de eerste trainingsdag maar de fee voor deelname inclusief btw niet heeft betaald dient dit onverwijld en wel binnen een uur te gebeuren. Lukt dat niet dan zal de Opdrachtgever dan wel de Trainee worden geweigerd om deel te nemen aan de training.  Zonder dat de Opdrachtgever dan wel de Trainee worden ontslagen van zijn/haar betaalverplichting. Eventuele vorderingen van de Opdrachtnemer zijn door de Opdrachtnemer per direct opeisbaar.
Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid
 1. De klant is ten alle tijden verantwoordelijk de medewerkers van de organisatie op de hoogte te stellen dat programma’s en trainingen van Mind the Body fysiek, mentaal en emotioneel uitdagend kunnen zijn, met als doel het buiten de comfortzone treden van de trainee ten behoeve van persoonlijke groei. 
 2. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en Klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de Klant gedurende een training geblesseerd raken, is de Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
 3. Ook overigens is de Trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer.
 4. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere Trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde Trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van één maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden. In het geval van Small group trainingen kan geen aanspraak worden gedaan op restitutie van de resterende maand.
 5. Deelname aan trainingen van Mind the Body zijn geheel vrijwillig. Dit houdt in dat iemand ten alle tijden het recht heeft te stoppen. Ook betekent dit dat deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het aangeven van hun gevoelens, fysieke ongemakken, mentale (negatieve) gedachtes en hun eigen grenzen. 
Artikel 7: Tarieven en betalingen
 1. De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven of besproken, exclusief de verschuldigde BTW.
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen in overleg met de trainee, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. 
 3. Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling geschiedt middels vooruitbetaling, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor aanvang van de nieuw geagendeerde Trainingssessie opnieuw niet voldaan is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe Trainingssessie geagendeerd wordt, ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichting. Als datum van opeisbaarheid van de vordering van de Trainer geldt dan de eerste geagendeerde Trainingssessie.
 4. Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. De klant is gehouden om voor of uiterlijk de eerste dag van iedere maand het overeengekomen bedrag te voldoen. De Trainer zet hiertoe de betaling klaar in Fitmanager. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 5. Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.
Artikel 8: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging
 1. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen, ongeacht het onderwerp of de hoogte van de vordering, beslecht worden door rechtbank Overijssel, sector Kanton, volgens Nederlands recht.
 2. De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de Klant. Indien de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 9: VERTROUWELIJKHEID

 1. Offertes, verslagen of andere documenten waar persoonsgegevens van de klant en de Trainees in staan worden binnen 1 jaar na registratie vernietigd. 
 1. De naam, het e-mail adres en het telefoonnummer van de Trainee, de Opdrachtgever en tussenpersonen blijven behouden. Andere contactgegevens dan een e-mail adres en een telefoonnummer van klanten en Trainees in laptops, I-pads en mobiele telefoons worden binnen een jaar vernietigd.
 2. E-mail adressen staan ook in een commerciële mailinglijst MailChimp. En op de sociale media website LinkedIn. Wil iemand van die lijsten verwijderd worden dan kunnen ze dat zelf aangeven en hun contact deactiveren. Hun contactgegevens zullen dan ook verwijderd worden uit laptops, I-pads en mobiele telefoons.
 3. Tijdens de training worden foto’s en video opnames gemaakt die door Mind the Body worden gebruikt voor marketingdoeleinden op de website en op sociale media. Trainees worden hier tijdens het intakegesprek van op de hoogte gesteld en gevraagd om in- en toestemming. De beelden blijven eigendom van Mind the Body.